Zuzanna Campalastri

Absolwentka studiów w Cambridge z roku 2023. Wcześniej, w 2016 r. jako uczennica LO 1 w Toruniu brała udział w pierwszym z serii projektów dla szkół, organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją. Po pierwszym roku nauki w liceum kontynuowała edukację we Wrekin College w Wellington, UK. Następnie na studiach w Cambridge w latach 2019-2022 uzyskała stopień licencjata w zakresie Edukacji łączonej z polityką i rozwojem międzynarodowym. Studia magisterskie tamże w latach 2022-2023 ukończyła z tytułem Master of Philosophy – Mphil – Education. W trakcie studiów odbyła praktyki w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie oraz w biurze U.S. House of Representatives. Włącza się w działania The Polish Educational Society w Wielkiej Brytanii oraz w liczne działania wolontariackie. Jest współzałożycielką Fundacji Neuroróżnorodni.


Kinga Gajewska
Poseł na Sejm RP. Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich z politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Była stypendystką Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, ukończyła także Szkołę Liderów Politycznych. Odbyła staże w Ministerstwie Sprawiedliwości i Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku. Prowadziła własną działalność gospodarczą. W latach 2014-2015 była radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Od 2015 r. jest Posłem na Sejm RP gdzie m.in. brała udział w pracach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka a także w Zespołach ds Przyszłości Edukacji (jako przewodnicząca) i Zespole ds. edukacji domowej i alternatywnych form edukacji.


Agnieszka Jamróz
Nauczycielka j. angielskiego w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. Realizuje nowatorskie projekty z uczniami, w tym wspierające nauczanie przedmiotów STEM przez włączanie metod ze sztuki. W projekcie międzynarodowym SUNRAISE przygotowała moduł do wspierania nauki matematyki przy wykorzystaniu sztuki i fotografii.


Marcin Józefaciuk
Poseł na Sejm RP. Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował w kilku szkołach w Łodzi, w tym jako dyrektor i wicedyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi, gdzie w pewnym okresie z braku nauczycieli prowadził lekcje aż dziewięciu przedmiotów. Przez pewien czas pracował też w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Jest członkiem Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W TVN prowadził program "Nastolatki rządzą... kasą". Jako 16-latek był posłem na Sejm Dzieci i Młodzieży, a w 2023 r. zdobył poselski mandat do Sejmu X Kadencji z listy Koalicji Obywatelskiej.


Mieczysław Kieca
Z zawodu fotograf i informatyk. Studiował w Bielskiej Wyższej Szkole im. Jana Tyszkiewicza, Politechnice Częstochowskiej oraz Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. W 2006 został wybrany na urząd prezydenta Wodzisławia Śląskiego, stając się najmłodszym urzędującym prezydentem miasta; funkcję Prezydenta Wodzisławia Śląskiego pełni do dziś. W 2023 ubiegał się o mandat posła z listy Koalicji Obywatelskiej uzyskując 13,5 tysiąca głosów. Zasłynął wprowadzeniem w 2023 r. do szkół w swoim mieście 4-dniowego tygodnia nauczania według podstawy programowej, uzupełnianego jednym dniem przeznaczonym na realizację projektów.


Dr Anna Maria Kola
Dr nauk w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika. Prodziekan ds. organizacji kształcenia na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Przewodnicząca Zespołu Roboczego odpowiadająca za jakość kształcenia studentów i doktorantów w programie IDUB – Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza; Zastępczyni Przewodniczącego Zespołu Koordynującego IDUB; członkini zespołu wdrażającego Strategię UMK w obszarze kształcenia; członkini Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespołach: nauk społecznych i ds. kształcenia nauczycieli (w kadencji 2016-2019 i 2020-2023), członkini ministerialnego zespołu ds. mikropoświadczeń; członkini grupy roboczej Komisji Europejskiej ds. microcredentials. Badania i zainteresowania naukowe sytuują się w trzech obszarach: antropologia pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu wykluczenia społecznego; funkcjonowanie i ewaluacja studiów doktoranckich w Polsce i na świecie; jakość kształcenia edukacji akademickiej.


Dariusz Martynowicz
Nauczyciel języka polskiego, edukator, trener. Nauczyciel Roku 2021. Ukończył podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Oświatą i Zarządzania projektami. Właściciel firmy Czas na progres i grupy PROGRESOWNIA na Facebooku. Zwycięzca wielu ogólnopolskich konkursów dotyczących wykorzystania ICT w szkole i fan projektów interdyscyplinarnych oraz relacyjności w edukacji i pracy projektowej. Wpisany na prestiżową listę 100 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych za szczególny wkład w podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Wyróżniony w konkursie im. I. Sendlerowej “Za naprawianie świata”. Ambasador Wakelet Polska i jeden z dwojga polskich nauczycieli zaproszonych do prestiżowego programu Nearpod Pionear. Członek grupy SUPERBELFRZY RP w latach 2014-2022.


Marzena Martynowicz
Nauczycielka j. polskiego w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Współpracuje z OKE w Krakowie jako czynny egzaminator. Realizuje nowatorskie projekty z uczniami. Pod jej kierunkiem uczniowie tworzyli wystawy wirtualne poświęcone wybitnym postaciom związanym z regionem Podkarpacia, tworzyli filmy i klipy. Bierze udział w projektach międzynarodowych finansowanych przez program ERASMUS, gdzie m.in. uczniowie włączeni zostali w ocenę rezultatów działania sztucznej inteligencji, zyskując uznanie Narodowej Politechniki w Atenach i międzynarodowego portalu EUROPEANA. Współpracuje też w projekcie wspierającym nauczanie przedmiotów STEM przez włączanie metod ze sztuki. Jej uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach, w tym w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.


Elżbieta Olszewska
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych „Literatura dla dzieci i młodzieży” na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu coachingu. Członkini Zarządu Fundacji ABC XXII, i realizatorka projektów Fundacji, w tym Cała Polska czyta dzieciom. Członkini Fundacji NIEOGRANICZONA im. Bogny Olszewskiej, która zajmuje się m.in. równością i dostępnością kultury, w tym audiodeskrypcją. Laureatka Orderu Uśmiechu i medalu Gloria Artis. Wraz z mężem prowadzi w Toruniu interaktywne Żywe Muzeum Piernika i Dom Legend.


Prof. dr hab. Beata Przyborowska
Absolwentka Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu. Profesor nauk społecznych na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prorektor ds. Studenckich UMK w Toruniu. Członkini i Przewodnicząca Rady Naukowej Uniwersyteckiego Ośrodka Wsparcia i Rozwoju Osobistego.  Członkini  Toruńskiej Rady Kobiet.  Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe: pedagogika innowacyjności, pedagogika ogólna, edukacja integralna, teoria organizacji i zarządzania oświatą.


Dr Maria Śliwińska
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją. Doktor nauk humanistycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała m.in. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu jako wicedyrektor d/s komputeryzacji i modernizacji. W 1997 r. utworzyła Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, kształcące na poziomie podyplomowym według innowacyjnego systemu modułowego oraz łączenia zajęć stacjonarnych z nauczaniem na odległość, przy wykorzystaniu powstałego na Uniwersytecie Berkeley pionierskiego systemu informatycznego. Przygotowany we współpracy międzynarodowej program studiów magisterskich, po zmianie władz rektorskich nie został wprowadzony, a MCZI zostało przekształcone w stowarzyszenie, które zajęło się działalnością informacyjną, edukacyjną i kulturą. W latach 2009 – 2011 zatrudniona jako adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. W latach 2003-2006 była też Pełnomocnikiem Ministra Kultury w międzynarodowym zespole d/s koordynacji dygitalizacji w Europie, reprezentując Polskę wobec Komisji Europejskiej.


Renata Tomaka-Pasternak
Dyrektor i nauczyciel j. angielskiego w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. Absolwentka filologii rosyjskiej ze specjalizacją  j. angielski w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie oraz Evendine College w Londynie i podyplomowych studiów z Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Odbyła też międzynarodowe kursy dla nauczycieli języków obcych. Współpracuje z OKE w Krakowie jako egzaminator i weryfikator egzaminu dojrzałości. Była recenzentem  podręczników do nauki j. angielskiego dla szkół średnich wydawnictwa Pearson. Jest też tłumaczem przysięgłym j. angielskiego. Uczniowie jej szkoły biorą udział w licznych projektach, w tym międzynarodowych. W roku 2020 kierowane przez nią Technikum nr 6 uzyskało 1 miejsce na Podkarpaciu i 21 w Polsce, otrzymując Złotą Tarczę Perspektyw.