CULTIVATE POLSKA -
*
Polska -

Wyszukiwanie

 

Opis projektu

CULTIVATE jest projektem finansowanym z funduszy Unii Europejskiej, którego celem jest stworzenie sieci wspierającej współpracę między archiwami, bibliotekami i muzeami w ramach V Programu Ramowego. Sieć ta składa się z dwóch części: CULTIVATE-EU dla 16 krajów Europy Zachodniej i CULTIVATE-CEE dla 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o przyjęcie do Unii Europejskiej. Projekt CULTIVATE-EU rozpoczął się w lutym 2000 roku i będzie realizowany w ciągu trzech lat, natomiast CULTIVATE-CEE, który wystartował w kwietniu 2001 roku będzie trwał 2 lata. Projekt CULTIVATE, w którym uczestniczy trzydziestu jeden partnerów umożliwia szerszą współpracę pomiędzy bibliotekami, muzeami i archiwami oraz wspiera te instytucje w ubieganiu się o granty Komisji Europejskiej.

Celem sieci jest:

 • Szerzenie wiedzy na temat Programu IST wspierającego rozwój badań i programów w zakresie dziedzictwa kulturowego we wszystkich instytucjach pamięci narodowej w Europie,
 • Zwiększenie liczby i podniesienia jakości wniosków zgłaszanych w ramach Programu IST poprzez takie działania jak elektroniczny serwis informacyjny, organizowanie warsztatów i szkoleń oraz udzielanie informacji indywidualnym wnioskodawcom,
 • Połączenie instytucji europejskich z krajowymi jednostkami administracyjnymi i instytucjami w celu szybszego zapoznawania obywateli z dyrektywami europejskimi i przybliżania im działań europejskich.

Na poziomie krajowym każdy Ośrodek krajowy będzie wspierał instytucje sektora dziedzictwa kulturowego poprzez informowanie o otwartych konkursach, poszukiwaniu parterów do projektów, projektach IST oraz przez organizowanie warsztatów w celu wsparcia potencjalnych wnioskodawców. Na poziomie europejskim każdy Ośrodek krajowy będzie dostarczał informacje na temat inicjatyw i osiągnięć na skalę krajową wspierających współpracę między muzeami, archiwami i bibliotekami.

Zadania z zakresu informacji na skalę europejską:

 • Stworzenie i administrowanie stroną domową CULTIVATE, która posiada linki do stron domowych ośrodków krajowych,
 • Elektroniczny serwis informacyjny i listy dyskusyjne (europejska, CULTIVATE-CEE i krajowe),
 • Udostępnianie materiałów informacyjnych w formie drukowanej lub elektronicznej oraz umożliwienie korzystania z archiwum dokumentów,
 • Publikowanie CULTIVATE Interactive, nowego europejskiego magazynu elektronicznego. Jest to forum dyskusyjne na temat realizowanych projektów. Ponadto znajdują się tam również tematy ogólne, które mogą zainteresować wszystkich działających w sferze dziedzictwa kulturowego,
 • System monitorowania polityki kulturalnej.

Zadania krajowego ośrodka CULTIVATE:

 • informacja o otwartych konkursach w których archiwa, biblioteki oraz muzea mogą ubiegać się o granty,
 • informacja o realizowanych projektach, w których można współuczestniczyć korzystając ze specjalnej ścieżki ustalonej przez Komisję Europejską,
 • informacja o projektach zakończonych, z którymi można nawiązać kontakt i przejąć niektóre rozwiązania,
 • monitorowanie polityki kulturalnej.